Welcome

ภาควิชาคณิตศาสตร์เดิมมีฐานะเป็นกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันทึ่ 23 เมษายน พ.ศ. 2514 ภาระงานหลักเป็นการบริการสอนวิชาคณิตศาสตร ์ให้กับนักศึกษาคณะต่างๆ ในสถาบันฯ ต่อมาภาระงานเพิ่มมากขึ้นและมีจำนวนอาจารย์เพิ่มขึ้นมาก ซึ่งอาจารย์ สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ในปี 2552 จึงได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นภาควิชาคณิตศาสตร์ แต่ยังคงสังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ในภาควิชาได้ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน และมีแนวคิดในการจัดทำหลักสูตรของภาควิชาเอง

Student
Teacher
Contact